Zápis do mateřské školy

Mateřská škola, Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito

registračními čísly:

17/24 Přijímá se od 1.9.2024

15/24 Přijímá se od 1.9.2024

7/24 Přijímá se od 1.9.2024

11/24 Přijímá se od 1.9.2024

13/24 Přijímá se od 1.9.2024

21/24 Přijímá se od 1.9.2024

Vyvěšeno dne 20.5.2024

Bc. Terezie Molíková,

ředitelka školy


Informace o zápisu

Zápis proběhne dne 9.5. 2024 od 10 do 12 hodin. Žádost mohou zákonní zástupci doručit osobně, poštou, nebo datovou schránkou s3uqt6f.

S sebou k zápisu si vezměte:

    • PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání

    • RODNÝ LIST k nahlédnutí

    • POTVRZENÍ LÉKAŘE o očkování (netýká se dětí, které dovrší do 31. 8. 2023 5 let)

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU, můžete přijít do MŠ, kde vám dokumenty předáme v pracovní dny od 7.00 do 15.00.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy a na hlavních dveřích školy nejpozději 30. 5. 2024.

Kritéria k přijímání dětí do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně zdraví, v platném znění). Cizinci jsou přijímáni za podmínek (dle zák. 561/2004, §20 a §36 zák.326/1999 v platném znění).

Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií:

1.Děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích, které před začátkem školního roku dovrší nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího, s dodržením povinného očkování.

(Toto kritérium se týká dětí narozených do 31. 8. 2021, které mají trvalé bydliště v Petrovicích nebo Lesonicích, nejdříve se berou děti pětileté, pak čtyřleté a následně tříleté. Toto kritérium je stanovené zákonem a jen děti, které toto kritérium splňují, mají právní nárok na přijetí do MŠ).

2. Děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, v pořadí od nejstaršího

3. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcích, které nejsou spádové, které dovrší tří let v období do 31. 12. 2024, v pořadí od nejstaršího

4. Děti s trvalým bydlištěm ve spádových obcích, které dovrší věku tří let v období od 1. 1. 2025 do 31. 8. 2025, v pořadí od nejstaršího

5.Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové, které dovrší věku tří let v období od 1. 1. 2025 do 31. 8. 2025, v pořadí od nejstaršího

Potvrzení lékaře

Přihláška do MŠ