Kritéria o přijetí do MŠ

   

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Petrovice, okres Znojmo, příspěvková organizace, (dále jen mateřská škola), stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Při přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně zdraví, v platném znění). Cizinci jsou přijímáni za podmínek (dle zák. 561/2004, §20 a §36 zák.326/1999 v platném znění).

A. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým místem pobytu na území zřizovatele školy (Petrovice, Lesonice) podle následujících věkových kritérií:

1. Děti s odkladem povinné školní docházky, které dovrší  k 31. 8. 2023 6 let

2. Děti předškolního věku, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 5 let

3. Děti, které dovrší 4 let do 31. 8. 2023

4. Děti, které dovrší 3 let do 31.8.2023

5. Děti, které dovrší 3 let v období do 31.12.2023

B. V případě volné kapacity budou přijímány děti mimo trvalý pobyt ve spádové oblasti.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (paragraf 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. U dětí, pro něž je předškolní docházka ze zákona povinná, tato podmínka neplatí.

Bc. Terezie Molíková, ředitelka školy

scroll_button